top of page

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu pt. „Ambasadorki Kultury Pomorza 2023” (dalej: „Konkurs”) oraz informowaniem mojej osoby o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, administartorem moich/mojego dziecka danych osobowych jest Fundacja WIEM I UMIEM z siedzibą w Gdyni przy ul. Łęczyckiej 3 (81-500 Gdynia) wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000386251, NIP 5862276122, REGON 221605663, email: wiemiumiem@gmail.com (dalej: „Administrator”),
2) Administrator będzie przetwarzać moje dane osobowe na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału Konkursie (tj. wycofaniem oddanego głosu),
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa,
4) Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie,
5) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Moje dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Fundacji WIEM I UMIEM (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
6) Zgodnie z RODO, przysługuje mi:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z RODO nie przysługuje mi na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
7) Moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu,
8) Administrator będzie przekazywać moje dane osobowe do państwa trzeciego w związku z przeprowadzeniem procesu głosowania w Konkursie za pośrednictwem portalu internetowego etnopomorze.pl, którego serwery znajdują się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator nie będzie przekazywać moich danych osobowych do organizacji międzynarodowej.

logo-01.png
bottom of page